Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
21.02.2022
Nové vozíky Shoprider už v ponuke: Briza, Leste a Rocker
Predstavujeme Vám nové modely vozíkov Shoprider   Spoločnosť Shoprider, vždy vyvýja a pripravuje nové vozíky a vylepšuje pôvodné pre dosiahnutie vys... čítať celé
25.01.2020
Možnosť nákupu elektrických vozíkov na splátky.
Pripravili sme pre Vás novú možnosť kúpť elektrický vozík na splátky.  Už viac rokov ste nás žiadali, aby sme pre našich zákazníkov pripravili možnosť... čítať celé
31.08.2018
Nové elektrické trojkolky v ponuke
NOVINKA v našej ponuke: Elektrické skútre Z-tech Pripravili sme pre Vás širokú ponuku elektrických skútrov a elektrických vozíkov. Na predaj trojkole... čítať celé
Zobraziť všetky novinky

Všeobecné obchodné podmienky - Shoprider Slovakia

Podmienky na doručenie a poštovné

Podmienky na doručenie a poštovné

Podmienky na doručenie a poštovné

  1. Úvod
  2. Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky -

Elektro vozíky s.r.o. - Shoprider Slovakia


1. Všeobecné ustanovenia


1.1. Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka,
1.2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, Elektro vozíky s.r.o., Šípková 35 04801 Rožňava, IČO: 51818167 DIČ: 2120807645 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke e-obchodu predávajúceho www.shoprider.sk .
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
1.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávka tovaru)


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá prijatím návrhu na jej uzavretie v jednej z nasledovných foriem:
 zaslaním elektronickej objednávky – prostredníctvo emailu predávajúcemu,
 vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na internetovej stránke: shoprider.sk
 odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového Listu cez Slovenskú poštu
 telefonickou objednávkou
2.2. Po prijatí objednávky poskytuje predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky a prijatí objednávky formou emailu alebo telefonicky. Objednávka je platná až po jej schválení a potvrdení Predávajúcim. Zvyčajne do 48 hodín.


3. Práva a povinnosti kupujúceho


3.1. Kupujúci je povinný:
 prevziať objednaný alebo zakúpený tovar,
 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru,
 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby.
3.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v kvalite, termíne, množstve a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.


4. Práva a povinnosti predávajúceho


4.1. Predávajúci je povinný:
 dodať na základe potvrdenej objednávky predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, termíne, kvalite a zabaliť ho spôsobom vhodným na jeho ochranu pri preprave,
 odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v na použitie, z ktorého
je zrejmé jeho použitie a nastavenie, záručný list, dodací list a daňový doklad. Pre
uplatnenie záruky je možné akceptovať okrem iného aj daňový doklad s vyznačeným
výrobným číslom, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list,
 zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
 Zaškolenie na bezpečné používanie v prípade elektrického vozíka
4.2. Predávajúci má právo na včasné a riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.


5. Dodacie podmienky


5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených obrázkov, katalógov, popisov a typových listov
predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote
najneskôr do 10 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru
predávajúcemu.
5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky
kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany
predávajúceho, predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o
čom je kupujúci telefonicky oboznámený predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme
objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
5.5. Rozmery, váha a ostatné údaje o tovare obsiahnuté na obrázkoch, popisoch a iných
písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho môžu byť ilustračného charakteru a môžu byť aj rozdielne a závislé od výrobcu -
sú orientačnými údajmi. Parametre tovaru však zodpovedajú technickým údajom prezentovaných
v príslušných názvoch.
5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu zásielky hneď po doručení. Poškodenie
dokumentovať a bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.
5.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru v lehote 14 pracovných dní od potvrdeného
termínu dodania odstúpiť od objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti sumu
bezhotovostným prevodom na bakový účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od
doručenia zrušenie objednávky.
5.8. Poštovné a balné podľa platného cenníku je platné len pre doručenie v rámci SR, pre iné štáty EU sa
stanovuje po vzájomnej dohode.


6. Nákupná cena


6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky
vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle
predávajúceho, dobierkou prostredníctvom kuriéra, alebo bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho.
6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, alebo
zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru.
6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v
potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.4. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné a obsahujú DPH, nakoľko sme platcami DPH.
6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


7. Ďalšie náležitosti


7.1. Zodpovednosť za škody spôsobené na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď
prevezme tovar od predávajúceho


8. Ochrana osobných údajov


8.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. A v súlade s nariadením EU - GDPR.
8.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej
spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
8.3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
8.4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej
objednávky.
8.5 Odoslaním písomnej objednávky dávate súhlas na spracovanie uvedených osobných údajov.
8.6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so
spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.


9. Storno objednávky


9.1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez
storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok v
celkovej oprávnenej výške dopravných nákladov.


10. Záverečné ustanovenia


10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny
všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces
nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente
odoslania objednávky kupujúcim.
10.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku.
10.3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky
vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


01.05.2016 Rožňava

 

Elektro vozíky SHOPRIDER - moderný dopravný prostriedok pre každého!

 

Predaj - Servis - Náhradné diely

Predstavujeme Vám našu spoločnosť zaoberajúcu sa predajom elektrickým vozíkov svetoznámej značky Shoprider. Našim cieľom je poskytnúť kvalitné elektrické vozíky pre tých, ktorí to potrebujú. Poskytujeme garantovaný záručný aj pozáručný servis, predaj doplnkov, náhradných dielov a nových batérií.
Shoprider Europe logo

Volajte kedykoľvek

Píšte nám :


Odporučte aj vy svojim príbuzným, známym, susedom !

  

 

© 2012-2020 - Shoprider Re-seller - Elektrovozíky
Elektrické vozíky pre seniorov. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk